توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستی خواستند این پست رابگذاریم

واكسن زده و شناسنامه دار كاملاً سالم براي واگذاري رايگان به شرط نگهداري
09333225993