حامیان خاموش
نمونه یک حرکت خداپسندانه
با سپاس بیکران از این دوست عزیز و عزیزان نظیر این مهربان.منبع:پیج فیسبوک واگذاری حیوانات خانگی