توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

براي واگذاري رايگان به شرط نگه داري واكسن زده شناسنامه دار ٤ ماهه
شماره تماس ٠٩٣٣٣٢٢٥٩٩٣