توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

دوستان در حال حاضر حدود 200 سگ در پایگاه شهریار است. بیشتر این سگها بیماری پوستی دارند و تمامشون ناراحتی انگلی و تعدادی هم مجروح و با دست و پای شکسته به پایگاه آورده میشند. چشم این حیوانات به دستهای ماست که بهشون کمک کنیم و بدون همراهی و کمک های شما این گروه نمیتوانیم به تک تک سگها برسیم. لطفا در این راه ما را تنها نگذارید.
Currently more than 200 dogs are in Shahriar Shelter. Majority of them have skin disease, all have intestinal parasite and some come in with old injuries that need orthopedic surgery. Without your help we are unable to take care of their needs. For more information please contact rahelehlacroix@netscape.net