این هم نتیجه شکار پرندگان وحشی !!!
این گوشه ای از این جنایت است.این سهره ها از باغ و دشت و کوه و بیابان شکار شده اند و به بازار پرندگان آزادگان به قیمتهای ناچیز فروخته شده اند !!!! لطفا اطلاع رسانی کنید شاید وجدان مسیولین بیدارشده و جلوی این جنایتو بگیرند ...سهره پرنده آزادیست که در طبیعت زندگی میکند و مانند قناری در قفس به دنیا نیامده ...منبع:پیج
انجمن حمایت از حیوانات معلول و آواره فیسبوک