توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


٢تا توله سگ داخل مجتمع ما پيدا شدن، بچه ها و نگهبان ميزدشون كه من آوردمشون پيش خودم، ولي من خودم يه سگ ناسازگار دارم، دوستاني كه ميتونن و شرايط نگهداري اين دو تا رو دارن لطفاً كمك كنن. هم كتك خوردن و هم گرسنه بود