فرشته های خیابان را فراموش نکنیم.....
ته ماندۀ غذاهای شما می تونه برای این فرشته ها حکم مرگ و زندگی رو داشته باشه. بیایین همه با هم با حیوانات مهربان تر باشیم و فرهنگ حیوان دوستی را به فرزندانمان بیاموزیم. اگه یه کمی غذا و محیطی امن براشون گوشۀ حیاط یا پارکینگ خودتون درست کنین دیگه نمیرن وسط خیابان و خطر کمتری تهدیشون میکنه.منبع:پیج پناهگاه حیوانات بی سرپرست مازندران فیسبوک