سلام یک سگ از نژاد اشپیتز میخوام ترجیحا زیر یک سال و با شناسنامه باشه