كسي توله سگ براي واگذاري نداره،قول ميدم ازش خوب نگهداري كنم