به کدامین گناه
به کدامین بهانه،
تو انسان شدی،
من حیوان،
به کدامین بهانه،
تو که تنها هنرت بار کشیدن است،
تو که تنها هنرت برده کشیست،
تو که والاترین هنرت کشتار هر جاندار،
به بهانهﺀ بقای نامعلوم خود است،
انسان شدی و من حیوان،
خر بودن بردگی و جهالت است،
خر بودن آخر مظلومیت است،
خر بودن خریت است،
در دنیایی که هیچ انسانی،
جرأت نمیکند،
بر پشت گرگی باری نهد،
خر بودن خریت است!
تصویر;
همانجا که تو به تفریح میرویمنبع:پیج اﻋﺘﺮاﺽ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ فیسبوک