بررسی توالی ژنتیکی پنج هزار حشره/ کشف دلیل بیماری زا بودن حشرات دانشمندان در تلاشند توالی ژنتیکی هزاران حشره را طی پروژه ای پنج ساله به منظور تعیین نقاط آسیب پذیر ژنوم حشرات که آنها را به موجوداتی بیماری زا تبدیل می کند، به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در این پروژه امیدوارند این طرح پیشنهادی بتواند در هزینه های سالانه 50 میلیارد دلار برای شناسایی بیماری هایی که توسط حشرات منتقل می شوند، تغییری ایجاد کند.
این پروژه با نام ژنوم پنج هزار حشره و دیگر جانداران مفصل دار، زمانی آغاز به کار کرده است که هزینه مورد نیاز برای به دست آوردن توالی ژنتیکی بسیار پایین آمده و امکان نگاشتن توالی ژنتیکی حیوانات و جانوران متعدد و متفاوت با هزینه ای بسیار کم به وجود آمده است.
در میان لیست حشراتی که از نظر کشاورزی بسیار حیاتی به شمار می روند و دیگر مفصل داران، جاندارانی که از اسکلت بندی خارجی برخور دارند، نمونه های متعددی وجود دارند که ابزارهای ناقل بیماری به شمار می روند. با مقایسه ژنوم این حشرات با حشراتی از خانواده مشابه که ناقل بیماری به شمار نمی روند، محققان امیدوارند بتوانند ژنی که عامل تبدیل کردن یک حشره به حشره بیماری زا به شمار می رود را کشف کنند.
همچنین شناسایی ژن درگیر با بیماری زا بودن جاندار می تواند به محققان در پیش بینی بهتر چگونگی شکل گیری سیستم دفاعی بدن حشرات که در پاسخ به اقدامات کنترلی آفت کشهای زیستی شکل می گیرند، کمک کند.
بر اساس گزارش بی بی سی، همچنین محققان امیدوارند این پروژه بتواند در جستجوی عوامل مناسبی که بتوان از آنها به عنوان آفت کش بی ضرر استفاده کرد باشند، ماده ای که بتواند عامل بیماری زای حشره را از بین برده و خود حشره را با تمام قابلیتهای گرده افشانی مفیدش سالم باقی بگذارد.