توي جنگل هاي ايتاليا اين تابلو هارو به درخت ها وصل كردند براي كثيف نكردن جنگل.ترجمه ي جالبي داره ::درجنگل ها این حیوانات نیستند که جنگل را کثیف میکنند بلکه انسانها هستند
پس خواهشمندیم مثل حیوانات رفتار کنید!!!

منبع:پیج
انجمن حمایت از حیوانات معلول و آواره فیسبوک