کلود پونتی، نویسنده و تصویرگر فرانسوی کودکان، این بار استعداد هنری خود را به شکلی تازه در نمایشگاه Jardin des Plantes به نمایش گذاشت.

پونتی از نزدیک با باغبان ها کار می کرد و به شخصیت های مورد نظر خود با استفاده از درختچه ها و گل ها جان می داد.

یک و نیم میلیون نفر از آثار پونتی در این نمایشگاه بازدید کردند.


منبع:laplas