شرايط و امادگي كامل براي نگهداري سگهاي نگهبان رو دارم