اگر توله براي واگذاري دارين اطلاع بدين،شرايط كامل نگهداري رو دارم