سازمان محیط زیست استان فارس, اداره دامپزشکی استان فارس: تلاش برای تعطیلی باغ وحش مخوف شیرازو نجات حیوانات درد کشیده و گرسنه - Sign the Petition!

https://www.change.org/p/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%87?recruiter=354632136 &utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp