اگه كسي هاسكي براي واگذاري داره بهم اطلاع بده، مازندران زندگي ميكنم