کودک هندی در کمک به بچه لاکپشت ها(تصویری)


دیده بان حقوق حیوانات ایران : یک کودک هندی در حال کمک به لاک پشت های تازه از تخم در آمده برای ورود به دریا (ساحل شهر اودیشا)