این پست به اشتراک گذاشته شده


سلام دوستان عزیز دیروز تو خیابون صفاریان طوسی پونک یه گربه بزرگ غیر
اهلی خاکستری رنگ دیدم که دستش به طرز فجیعی شکسته بود انگار مچش به پوستش آویزون بود به طوری که به یه سمت دیگه تا شده بود تا جای پارک پیدا کنم و برگردم رفته بود هرچقدر دنبالش گشتم نتونستم پیداش کنم، خواهش میکنم کمکش کنید