این پست به اشتراک گذاشته شده


اسمش را تنسی گذاشتیم. بچه گربه کوچک و ضعیفی که بخاطر ضربه یا اصابت جشم تیز زیر فکش پاره شده جوری که استخوانش پیداست و سقف رهانش هم شکافته. چند روزی است مهمان ما شده و تحت درمان انتی بیوتیک و شستشوي زخم قرار گرفته است. چشمهایش نیز عفونت داشت که الان کمی بهتر است. برای تنسی کوچولو دعا کنید چون با این جثه و سن کم درد و رنج زیادی را تحمل میکند که بدترین آن غذا خوردن است چون از شکاف زیر زبانش خارج میشود