سلام من شرایط نگهداری سگ و دارم خونمون ویلایه تو محمود آباد سگ هم داشتم ولی متاسفانه وقت جفت خوردنش بود ( فحلی) از خونه فرار کرد و بر نگشت
شماره ام 09331601102
از تهران هم تماس بگیرید ماشین دارم میام میبرم