این یک سگ ولگرد است که سرش در سوراخ یک چرخ قدیمی گیر کرده بود.

خوشبختانه ماموران آتش نشانی قبل از خفه شدن این سگ توانستند او را نجات دهند و به پرورشگاه حیوانات ببرند.
منبع:topnop