دوستان مجازی گرامی،همه گربه ها واگذار شده است،تماس نگیرید که شرمنده شما بشم ، چون بعلت موقعیت personal قادر به جواب دادن نیستم