این پست به اشتراک گذاشته شده


دوستان حامی و دلسوز لطفا به این فرشته کوچولو که یک بچه گربه هست و از پا فلج شده و نمیتونه راه بره کمک کنین، چون اهلی نیست
گرفتنش مشکله، دیروز هم به خاطر رد شدن آب حاوی سیمان از زیر پل تنش آغشته شده اگه به دادش نرسین میمیره
اقدسیه، میدان ارتش-اراج به سمت گلزار-خیابان ولیعصر به طرف پایین سمت راست خیابان
زیر پل عابر پیاده مقابل یک ساختمان در دست ساخت

https://www.facebook.com/permalink.p...09792229101236