کدام پادشاه ایرانی دستور داد تصویر حیوانات، روی صنعت فرش احیاء شود؟


حکیم مهر - احیاء تصویر حیوانات روی فرش ایران در دوران صفویه توسظ شاه اسماعیل صفوی رخ داد.
شاه اسماعیل صفوی که در مارس 1502 میلادی شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایرانیان اعلام کرد سه ماه بعد ، 15 ژوئن همین سال، دستوری برای احیای صنعت فرش ایران به همان گونه که در عهد ساسانیان بود صادر کرد که در آن تأکید بر بازگشت به اصالت قدیم فرش ایران و استفاده از نقش و تصویر گیاهان و حیوانات شده بود.
در دوران سلطه *******ان و پس از ورود ایلات ترک ماوراء النهر به ایران، بافت فرش در ایران تغییر یافته و فرشهای کوچک با اشکال هندسی ویژه مفروش کردن چادر و خیمه باب شده بود. شاه اسماعیل که یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران به وجود آورده بود در سال 1508 بغداد را تصرف کرد و در سال 1510 میلادی ازبکها به ریاست محمدخان شیبانی را در هم شکست و حکومت سمرقند را به «بابر» از امیران تیموری سپرد،
ولی در اوت 1514، نیروهای او به علت نداشتن اسلحه آتشین- توپ و تفنگ- از ارتش عثمانی در دشت چالدران شکست خوردند و این شکست مقدمه صدها سال جنگ میان ایران و عثمانی (ترکیه) شد.