من شرایط برای قبول کردن یه سگ دارم
اما اگه کوچیک باشه بهتره
خونمون حیاط هم داره
اگه کسی هست ایمیل بزنه

m.arina@live.com