با سلام نیازمند یه خرگوش نر ترجیحا روشن و قهوه ای برای جفتگیری با خرگوشم. خرگوش من سفید مشکی است