مسابقات اسب دوانی کورس تابستانه بندرترکمن جمعه با حضور چابکسواران آغاز شد.

منبع:خبر گزاری مهر