این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

از همه بخواهین در وقت اداری زنگ بزنند و مودبانه وبا حفظ آرامش بخواهید این کار دور از وجدان وانسانیت را انجام ندهند و به جاش با کمک حامیان حیوانات عقیم سازی و واکسیناسیون رو انجام بدند:
شماره تماس شهرداری میانه
04152234704

04152334706