دیده بان حقوق حیوانات: همزمان با روز محیط زیست بهسازی سواحل شبکه امداد و نجات پستانداران دریایی عضو گیری کرد.
به گزارش ستاد اطلاع رسانی گرامیداشت هفته محیط زیست، در حاشیه کارگاه امداد و نجات پستانداران دریایی متخصصان، پژوهشگران و علاقمندان به فعالیت در این کنگره به عضویت این شبکه امدادی درآمدند.
خاطرنشان می شود که بخش پنل تخصصی این کارگاه با حضور مهندس صدیقی، مدیر کل دفتر اکوبیولوژی دریا از سوی معاونت محیط زیست دریایی سازمان برگزار شد، که نحوه حمایت و حفاظت آبزیان آسیب دیده پیش از رهاسازی مجدد در دریا یکی از محورهای جالب توجه این کارگاه بود.