واگذاري با شرايط خاص
لپ لپ
سه ساله
عقيم شده واكسينه كامل
شناسنامه دار
اسمش رو ميشناسه و به هيچ وجه بيرون از خاك دستشويي نميكنه
عاشق نوازش اما بغل نه
فقط غذاي خشك ميخوره و ميوه جات
واگذاري فقط در تهران
شرايط:
امكان بازديد هر چند وقت يكبار
تماس در شبكه هاي اجتماعي و ارسال عكس
٠٩١٠٩٨٧٣٧٧٨