مواظب خانمی از محله نارمک باشید. گربه رومعلوم نیس چیکارش میکنه، بعداز واگذاری خاستم ،شناسنامه گربه رو بدم دیر جواب داد.مشکوک شدم خاستم گربه رو ببینم که اول گفت فرار کرد،و...!!!! بعد گفتم آدرس بده بیام بگردم، یه ادرس دروغی داد،گفت نمیدم ادرس، گفتم شما اومدی توی خونه من ، شماره تلفنش4....0919005