متأسفانه طلا خانم امروز صبح از پیشمون پر کشید و رفت....
Tala opened her wings and left us
داشتی خوب میشدی ولی کسی حاضر نشد حتی یک هفته به بدن رنجور تو پناه بده........آدمارو ببخش..... هر کاری که می تونستیم برات کردیم طلا کوچولو.......آروم بخواب که دیگه از بی وفائی آدما راحت شدی.....همیشه جات پیش ما خالی می مونه....دوستت داشتیم، دوستت داریم و دوستت خواهیم داشت.....
RIP Pretty Tala, you will always be loved and missed, Fly high and enjoy your eternal freedom cause you have now left the cruel world and its merciless people….Run on the rainbow and enjoy the safe world you have traveled to…..You have a special place in our hearts and you will always be missed

https://www.facebook.com/PnahgahHywa...103988/?type=1