این پست به اشتراک گذاشته شده

دوستان، این بچه در سپاهان‌شهر اصفهان گم شده.
بلوار شاهد، بعد از چهار‌راه شاهد، نزدیک پردیس ۹ و پگاه ۳. شاید کمی‌ دورتر رفته باشه. لطفا اگه دیدیدش از همون جا به خانم قربانی به این شماره زنگ بزنید. ۰۹۱۳۸۸۰۸۲۰۲
ممنونیم.