به طور کلی زمانی که یک حیوان به قول برخی نژاد دار ، برای واگذاری گذاشته میشود سیل حامیان حیواناتیست که روانه میشود . اینجاست که همه هزاران متر باغ دارند همه حامی حیوان میشوند همه میگویند همیشه شرایط مناسب برای نگهداری رو دارند! اما زمانی که یک حیوان بی پناه برای واگذاری گذاشته میشود دیگر کسی جایی ندارد دیگر کسی شرایطی ندارد دیگر کسی وضعیت خوبی ندارد وقتی با همان افراد که به قول خودشان برای نژاد دار ها همه چی داشتند تماس میگیریم هم پاسخی نیست. حال سوال اینجاست که آیا این مصداق نژاد پرستی نیست ؟! آیا ما ایرانیان که از فرهنگ چند هزار ساله می گوییم هم باید نژاد پرست باشیم ؟ به راستی که اگر ریشه های مشکلات بزرگ را پیگیر شویم خواهیم یافت که همین خطا های کوچک است که بعد ها بحران میشود. البته مقصودما همه ی حامیان نیست . نظر شما چیست ؟