به حتم نژادهایی ازسگ ها به خصوص برای اینکه ازچهارپایان اهلی دربرابرشکارگرها محافظت کنند پرورش یافته بودند. به این ترتیب که آنها خودشان به این چهارپایان آسیب نمی رساندند بلکه به بهترین شکل ازگله مراقبت می کردند. اینها به عنوان سگ چوپان یا سگ گله شناخته شده اند.

برای اولین بارسگ رمه هزاران سال قبل برای کمک به چوپانان وحشی درآسیا بکارگرفته شد. به زودی این سگ ها گله بزرگ ودلیروشجاع شدند وبرای حمله کردن به گلوی خرس ها. گرگ ها یا هرحیوان مزاحم دیگرآماده شدند. سپس بازرگانان فینیقی این سگها را به اروپا بردند جایی که آنها می توانستند با سگ های محلی ارتباط برقرارکنند وبه نسل ها ونژادهای معروف پرجمعیت تری توسعه یابند. سگ هایی مقدم تربودند که پوشش سفید داشتند چون درشب به راحتی دیده می شدند وازسگ ها وگرگ های تیره رنگ قابل تشخیص بودند. این توضیح برای این است که چرا امروزه سگ های گله سگهایی با پوشش سفید هستند ازقبیل: " گاواس. مارمانو. تاترا. پیرنیزو برگاماسکو." نمونه های خوب دیگرازانواع سگ ها عبارتنداز: " سگ گله آلمانی. سگ گله بلژیکی. سگ تازی نروژی. سگ گله اسکاتلندی. سگ دم کل وترکی". هرچند که امروزه تعدادی ازاین سگ ها بیشتربرای دفاع کردن پرورش می یابند تا برای نگهبانی دادن. هنوزدرانگلستان رقابت بین سگ های گله وجود دارد. این سگ ها باید قادرباشند ده راس گوسفند را درمسافتی حدود8000 متر(6/20 پایی یا 50 مایل) بیابند وآنها را به جمع رمه هدایت کنند. آنها با تمرکزوبا سرعت کارکنند. نباید به گوسفندان حمله کنند ویا آنها را گازبگیرند. درکنارجمع کردن رمه گوسفندان وگاوها سگ گله باید قادرباشد که غازها. اردک ها. مرغها وخرگوش های خانگی را بدون هیچ توجهی به وسوسه گرسنگی خود به رمه هدایت کنند. درقرن پیش هنگامی که تهدید وترس برای گله ازطرف خرسها وگرگ ها به طورچشمگیری کم شد وظیفه یافتن حیوانات گمشده وبازگرداندن آنها به گله به وظایف سگ ها اضافه شد. اما بهترین نوع سگ گله یک توله مهربان وملایم است. توله ای که بتواند با سگ های نگهبان مسن وپیرکارکند
.http://www.ganjineh
-danesh.com/topic-t2691-16.html