این پست به اشتراک گذاشته شده


نیاز فوری به جای موقت برای درمان
این گربه در کرمانشاه گویا تصادف کرده و استخوان لگنش شکسته و الان درد زیادی را تحمل میکند. فوری نیاز به درمان و جراحی دارد و باید به تهران منتقل بشود. کسی هست بتواند تا پایان درمان نگهش دارد تا مسافر فردا با خودش تهران بياورد؟
تمام کارهای درمانی و هزینه ها با خودمان خواهد بود. لطفا بی تفاوت از کنار این پست عبور نکنید. 09124146067

https://www.facebook.com/23635706323...type=1&theater