در این فیلم کوتاه بیننده شاهد یک ماده راکون خواهید بود که تلاش می کند به هر شکلی که ممکن است بالا رفتن از درخت را به بچه اش بیاموزد. در واقع، این نخستین درس زندگی برای بچه راکون است.