روزی یک خانواده به نام لیلو سگی که مادر یک گربه شد nursed در سیبری بچه گربه ای رو در حال مرگ پیدا کردند و تصمیم گرفتند که اون رو نجات بدن و برای این کار این بچه گربه رو به منزل آوردن و این دقیقا موقعی


بود که سگ خانگی آنها توله داشت و برای مراقب از توله های خود به آنها شیر می داد و آرام آرام این بچه گربه رو به سگ نزدیک کردند و این سگ مهربان هم مادر این بچه گربه شد و به خوبی از آن مراقب کرد تا به

همراه توله های خود بزرگ شوند و روزهای مهربانانه و خوبی رو با این بچه گربه گذراندند که شما تصاویر اون رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید