در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه، یک مرد در تورنتو کانادا مرگ یم راکون مُرده ای رو در پیاده رو گزارش داد. اما به نظر می رسد زمان زیادی طول خواهد کشید تا شهرداری بیاید و این راکن ممِرده را از پیاده رو جمع آوری کند و همین باعث شد مردم زیادی این راکن رو مشاهده کنند و برای این حیوان آرام آرام مراسم یادبود برگزار کنند. هر کسی به هر روشی برای این حیوان ابراز تاسف می کرد و یکی گل می گذاشت و یکی کارت تسلیت و

خلاصه شمع و ... تا چند ساعتی که طول کشید تا از طرف شهراری برای این حیوان فکری بکنند مردم مراسم یادبود بزرگی رو برای این راکن گرفتند که در نوع خود جالب و تماشایی بود و شما در ادامه تصاویر این اباز احساسات مردم رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید