این پست به اشتراک گذاشته شده

آوا خانم، عضو جدید خانواده.....Ava, our new member
چند هفته ای بود که آقای میرویس میگفت یه سگ کوچولو شبا میاد دم مرکز که مریض به نظر میاد و من بهش غذا میدم. بالاخره چند روز پیش سر و کلۀ این هاپوی کوچولو در طی روز پیدا میشه و بچه ها فوری دست به کار میشن. چون مرکز آلوده ست، اول بیرون در کاراشو شروع میکنن. کلی کک و کنه داشت که همه شونو برمیدارن. انقدر به تنش کک و کنه بوده که مجبور میشن موهاشو کوتاه کنن تا بتونن همه رو از بدنش بکنن. بعد حسابی شامپو و تمیز میشه. این وسط خانم صانعی متوجه میشه که یه مقدار عفونت از چشمش داره میاد و تصمیم میگیرن که براش کیت بزارن. وقتی کیتو میزارن متأسفانه می بینین که آوا خانم دیستمپر داره. فوری میارنش تو، رگش گرفته میشه و آنژیوکت میزنن و درمان دیستمپترو روش شروع میکنن. آوا خانم زیبا 3 یا 4 ماه بیشتر نداره. براش دعا کنین که دیستمپرو رد کنه. در ضمن آوا کوچولو به یه اسپانسر احتیاج داره. اگر مایلین اسپانسر آوا کوچولو بشین، لطفاً یه مسج خصوصی به پیج بدین.
با تشکر
Ava (Meaning voice) was one of dogs around the center that usually came to get her food at nights. One day she appears in front of the center at noon and while everyone was there. She gets checked and her body was full of fleas and ticks. She had so much fleas and ticks that we had to give her a haircut to be able to get rid of all of them. Then she was bathed and was examined for parvovirus and distemper and unfortunately her distemper kit came out positive. She was brought in immediately and we started the treatment for distemper. Ava is only 3 or 4 months old and she is very feeble. Please pray for her.https://www.facebook.com/PnahgahHywa...01762496573437