این پست به اشتراک گذاشته شده


ﺟﻬﺖ ﻭاﮔﺰاﺭﻱ:
ديروز 5 تا بچه گربه پيدا كردم ك مادرشون ١هفته بوده که پيداش نبوده و گذاشته بودن تو جعبه
:((
٢ تا از گربه ها سياهن
٣تاشون همين رنگي که تو عكس هست
شماره تماس : ٩١٢٣٤٨٤٧٢٧