این پست شر شده میباشداین بچرو دوماهه پیش واگذارش کردم به یه خانمی .
الان زنگ زده می گه دارم از ایران می رم نمی تونم نگهشدارم .
اگه نیای ببریش می زارمش کوچه .
چه مردمانی هستیم ما
اگه کسی خواست این کوچولورو به سرپرستی قبول کنه با من تماس بگیره 09304899624 عطایی .با داشتن گربه هایه معلول و مریض قادر به نگهداریش نیستم .لطفا برای واگذاریش کمک کنید