سلام هرکس یگ خونگی واسه واگذاری داره من میخام سگش حتما کوچولو باشه با خانواده ازش نگه داری میکنم داخل خونه