این پست شر شده میباشد


میشکا 11 ماهه عقیم شده بیماری fip داشت از دست پرسنل بیمارستان ایرانیان امشب در رفت از راه پشت بوم
توروخدا اگه دیدینش به من بگین 09356416533