این پست شر شده میباشد


واگذاری در تهران.....اين ني ني هاي خوشگل ٢ تا ماده و ١ نر هستند، وقت زيادي ندارند و بايد هر چه زودتر واگذار شوند در تهران
٠٩٣٣٣٠٠٤١١٠