این پست شر شده میباشداﮔﻪ اﻃﻼﻋﻲ اﺯﻳﻦ ﺳﮓ ﺩاﺭﻳﻦ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي "ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕ ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ" ﻣﺴﻴﺞ ﺑﺪﻳﺪ. ﻣﻤﻨﻮﻥ https://www.facebook.com/PnahgahHywa...Mazndranrwyana
پیدا شده در تهران.....Found

لطفاً به اشتراک بزارین.
اگر این بچه گمشدۀ شماست و یه صاحبش رو میشناسین، لطفاً به پیج مسج بزنین. توجه داشته باشین که این کوچولو فقط
در مقابل ارائۀ شناسنامه؛ عکس و مشخصات دقیق به شخصی که ادعای مالکیت بکنه، تحویل داده میشه.
لطفاً زیر پست سوال نکنین که جنسیتش چیه و چند سالشه و غیره....اگر سوالی دارن مسج بزنین.
با تشکر