این پست شر شده میباشد

امروز رفتم کلینیک سراغ پسر جدیدم که دیروز عصر عمل شد ٬ بیزبون خیلی بی رمق دیدمش . یک کنسرو باز کردم بهش دادم بوی کنسرو زنده ش کرد ٬ شوک شده بود هنگ کرده بود
بعد سالها یک غذای خوشمزه گوشتی جلوش بود . یک چشم بهم زدن خوردش . من و دکتر که واقعا در بهت و حیرت بودیم . اما هنوز دفع ادرار نداره با وجود اینهمه سرمی که دیروز گرفته . عصر هم میرم سراغش و براش غذا میبرم . نهایت فردا باید از کلینیک خارجش کنم و واقعا نمیدونم کجا ببرمش . باید این روزهای آخر عمرش بهش رسبدگی بشه . لطفا بهم کمک کنید . ۰۹۳۵۱۸۲۴۲۶۹ در غیر اینصورت مجبورم برگردونم پیش صاحب خودش