این پست شر شده میباشد

دوستان یک گربه الان توی پارکینگ خونه ما هست خیلی مریضه و دهانش زخمه
... التماس میکنم هرکی در توانش هست به من کمک کنه این گربه رو ببریم دکتر و موقتن نگهداریش کنه به علت داشتن چند گربه نمی تونم بیارمش توی خونه سمت ظفر هستیم 0933-3718855 نیکوکار