فوری فوری کمک کنید تورو خدا تا شهرداری این سگ نبرده سگ میکس ماده اروم و دستی دربلوار کشاورز خیابان کبگانیان میدان هما پارک هما اونجا فعلا خوابیده. این منطقه کمی شلوغ هست هر کس سریع بتونه اقدام کنه کاره بزرگی کرده این سگ تربیت شده است و رام تا خبر ندادند به شهرداری خواهشا کمکش کنید منتقل بشه به یه جای امن تا یه صاحب دایم پیدا میکنه